Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή ιστοσελίδων
Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Όχι από αυτές που κυκλοφορούν , αλλά από τις άλλες τις καλές ......
More detail
Διαφήμιση Google Adwords Διαφήμιση Google Adwords
Την φτιάξατε την ιστοσελίδα. Αρκεί να μπαίνετε μόνο εσείς ; Πως θα την δουν οι υπόλοιποι; ...
More detail
Φιλοξενία ιστοσελίδων Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπερσύχρονοι servers , σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά datacenters με 99.95% uptime και κα...
More detail

A/B testing

Τι είναι Α/Β testing

Tο A/B testing ή αλλιώς split testing  είναι μια μέθοδος σύγκρισης 2 διαφορετικών εκδόσεων της ίδιας ιστοσελίδας με σκοπό να δούμε ποια έκδοση ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό μας . Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πείραμα όπου προβάλουμε 2 ή και περισσότερες εκδόσεις της ιστοσελίδας μας σε τυχαίο κοινό και με στατιστικές μεθόδους καταλαβαίνουμε ποια έκδοση εξυπηρετεί καλύτερα.

Διαβάστε περισσότερα: A/B testing

Δημιουργία custom post type & taxonomy

Υπάρχει ένα πολύ εύκολο plugin που ονομάζεται PTB  και μπορει να σας κάνει την ζωή εύκολη.

Εάν όμως προτιμάτε ποιο παραδοσιακό τρόπο τότε δείτε τον παρακάτω κώδικα που πρέπει να βάλετε στο functions.php

 

//Δημιουργια του custom post type με όνομα seminars
function seminar_register() {
    $labels = array(
        'name' => _x('seminars', 'post type general name'),
        'singular_name' => _x('seminar', 'post type singular name'),
        'add_new' => _x('Newr', 'portfolio item'),
        'add_new_item' => __('Add new seminar'),
        'edit_item' => __('Edit seminar'),
        'new_item' => __('New seminar'),
        'view_item' => __(View seminar'),
        'search_items' => __('Search for seminars'),
        'not_found' =>  __('Not found'),
        'not_found_in_trash' => __('Not found in trash'),
        'parent_item_colon' => ''
    );
    $args = array(
        'labels' => $labels,
        'public' => true,
        'publicly_queryable' => true,
        'show_ui' => true,
        'query_var' => true,
        'rewrite' => true,
        'capability_type' => 'post',
        'hierarchical' => false,
        'menu_position' => null,
        'supports' => array('title','editor','thumbnail'),
        'taxonomies' => array('category', 'post_tag', 'customtaxonomy')
      );
    register_post_type( 'seminar' , $args );
}
add_action('init', 'seminar_register');
//end creating custom post type\

Αυτο θα σας εμφανίσει στο αριστερο μενου του διαχειριστή ενα νέο υπομενου με όνομα Seminars

 Στον κώδικα θα δείτε στην γραμμή taxonomies τα εξής

'taxonomies' => array('category', 'post_tag', 'customtaxonomy')

εδώ δηλώνω τι έξτρα taxonomies θελω να εχει το custom post type . Βλέπετε μια τιμή customtaxonomy όπου ειναι μια τυαία που έβαλα εγώ. Θα μπορούσε ας πουμέ να λέει ότι θέλουμε πχ εισηγητες. Οτι και να βάλω εκεί θα πρέπει να έχουμε ήδη δηλώσει το taxonomy.
Αυτο γίνεται με 2 τρόπους. Είτε με χρήση Plugin
Simple Taxonomy WordPress plugin
create-taxnomy-screen


Ο δεύτερος τρόπος είναι με κώδικα πάλι στην σελίδα του functions.php
ευτηχώς εδώ https://generatewp.com/taxonomy/ υπάρχει ενα εργαλείο που μας κάνει την ζωη έυκολη!


πχ δημιουργια ενός taxonomy με όνομα Κατηγορία Σεμιναρίων που αφορά τα custom post types με όνομα Seminars

// Register Custom Taxonomy
function categoryofseminars() {
    $labels = array(
        'name'                       => _x( 'Κατηγορίες', 'Taxonomy General Name', 'text_domain' ),
        'singular_name'              => _x( 'Κατηγορία', 'Taxonomy Singular Name', 'text_domain' ),
        'menu_name'                  => __( 'Κατηγορία σεμιναρίου', 'text_domain' ),
        'all_items'                  => __( 'All Items', 'text_domain' ),
        'parent_item'                => __( 'Parent Item', 'text_domain' ),
        'parent_item_colon'          => __( 'Parent Item:', 'text_domain' ),
        'new_item_name'              => __( 'New Item Name', 'text_domain' ),
        'add_new_item'               => __( 'Add New Item', 'text_domain' ),
        'edit_item'                  => __( 'Edit Item', 'text_domain' ),
        'update_item'                => __( 'Update Item', 'text_domain' ),
        'view_item'                  => __( 'View Item', 'text_domain' ),
        'separate_items_with_commas' => __( 'Separate items with commas', 'text_domain' ),
        'add_or_remove_items'        => __( 'Add or remove items', 'text_domain' ),
        'choose_from_most_used'      => __( 'Choose from the most used', 'text_domain' ),
        'popular_items'              => __( 'Popular Items', 'text_domain' ),
        'search_items'               => __( 'Search Items', 'text_domain' ),
        'not_found'                  => __( 'Not Found', 'text_domain' ),
        'no_terms'                   => __( 'No items', 'text_domain' ),
        'items_list'                 => __( 'Items list', 'text_domain' ),
        'items_list_navigation'      => __( 'Items list navigation', 'text_domain' ),
    );
    $args = array(
        'labels'                     => $labels,
        'hierarchical'               => true,
        'public'                     => true,
        'show_ui'                    => true,
        'show_admin_column'          => true,
        'show_in_nav_menus'          => true,
        'show_tagcloud'              => true,
    );
    register_taxonomy( 'categoryof', array( 'seminars' ), $args );
}
add_action( 'init', 'categoryofseminars', 0 );

Acf , custom fileds , εμφάνιση σε page , post , widget του Wordrpress


 

Για την εμφάνιση κάποιου custom field που έγινε μέσα από το ACF  μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 3 τρόπους .

έστω λοιπόν custom fied με το όνομα "city_acf"

1.   Χρησιμοποιούμε το short code   [acf field="city_acf"]  στο σημείο που θέλουμε να εμφανιστεί

2.   Βάζουμε το Plugin Php code Widget  και το pLugin   amr shortcode any widget . Μέσα στο php widget βαζω τον εξης κώδικα

<?php the_field( 'city_acf' ); ?>

μόλις το σώσω θα εμφανιστεί από κάτω ένα shortcode του τύπου To use as shortcode with id: [do_widget id=execphp-5] . Αυτό το shortcode βάζω όπου θέλω και εμφανίζεται το πεδίο μου

3. Φτάχνω δικό μου shortcode. Προσθέτω τον παρακάτω κώδικα στο functions.php

// Shortcode to output custom PHP for cities
function my_vc_shortcode( $atts ) {
    return the_field( 'city_acf' );
}
add_shortcode( 'acfcity', 'my_vc_shortcode');

Και προσθέτω το shortcode [acfcity] όπου το χρειάζομαι


Woocommerce | list all attributes by name and items

This is the code for listing all attributes by name

<?
global $product;
echo $product->list_attributes();?>
<?
$attributes = $product->get_attributes();         $attribute_name = '';         foreach ( $attributes as $attribute ) {             $attribute_name = $attribute['name'];
echo  $attribute_name;         }
       
?>

This is code for showing the items from an attribute

$terms = get_the_terms( $product->id, 'pa_attributenameis');
    foreach ( $terms as $term ) {
    echo $term->name;?>

 

attributenameis =  the name of the attribute


WooCommerce Custom Product Data Fields - check box

We develop a eshop for a client that sells online courses. There are 3 packages in every course and the third one has to do with live instructor dates.

So , we thought that we want to show a modal button with text inside when the product has an option for a live instructor package.

We installed the anything popup plugin ( we had to hack the code to make it responsive! )

and we add a modal button right below the main image...

 custom_fields1.png

But the client told as that not every product has a live instructor package , so this button has to be shown only  to the products they want...

What we did .

1. installed the WooCommerce Custom Product Data Fields

2.  add this to functions.php . This creates a custom tab to the product

custom_filed_2.png

add_action('wc_cpdf_init', 'prefix_custom_product_data_tab_init', 10, 0);
if(!function_exists('prefix_custom_product_data_tab_init')) :
 
   function prefix_custom_product_data_tab_init(){
 
 
     $custom_product_data_fields = array();
 
 
     /** First product data tab starts **/
     /** ===================================== */
 
     $custom_product_data_fields['custom_data_1'] = array(
 
       array(
             'tab_name'    => __('Show dates', 'wc_cpdf'),
       ),
        array(
             'id'          => '_mycheckbox',
             'type'        => 'checkbox',
             'label'       => __('Checkbox', 'wc_cpdf'),
             'description' => __('Field description.', 'wc_cpdf'),
             'desc_tip'    => true,
       )  
     );
 
     return $custom_product_data_fields;
 
   }
 
endif;

 3.  Add this code to the product-image.php

 

<?php
global $wc_cpdf; if ($wc_cpdf->get_value(get_the_ID(), '_mycheckbox'))
    {  
AnythingPopup( $pop_id = "1" );     }
else{
?>
<style type="text/css">.dates{
display:none;
}</style>
<?php
}
?> </div>

What this code does:
If the checkbox is checked shows the AnythingPopup( $pop_id = "1" );
else display nothing
That's it!


Google Maps API error: MissingKeyMapError Joomla & wordpress

unnamedAs from 22/6/2016 it seems that for all new domain  you cannot use a google map without any api key!

We tried to move today a website tfrom develop subdomain to a new domain and all the maps was gone!!

But there is a really easy solution for all cms as Joomla,  Wordpress, Druplal , Custom etc

So , in order to keep using the plugins that you was  using , as bt google map etc,  you have to do these steps :

1. Create an api key . please read carefully this link

2. Put this code before </head>  in your template

<script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"
  type="text/javascript"></script>

3. There is always a chance that you plugin loads the googleapis without the api key. In this case your new script must load before the plugin script ( or better delete it from the plugin )

That's all!Διαβάζουμε. Ενημερωνόμαστε. Ψαχνόμαστε. Πινουμε πολλούς καφέδες και συζητάμε.

διαφήμιση google adwords