Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή ιστοσελίδων
Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Όχι από αυτές που κυκλοφορούν , αλλά από τις άλλες τις καλές ......
More detail
Διαφήμιση Google Adwords Διαφήμιση Google Adwords
Την φτιάξατε την ιστοσελίδα. Αρκεί να μπαίνετε μόνο εσείς ; Πως θα την δουν οι υπόλοιποι; ...
More detail
Φιλοξενία ιστοσελίδων Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπερσύχρονοι servers , σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά datacenters με 99.95% uptime και κα...
More detail

Δημιουργία custom post type & taxonomy

Υπάρχει ένα πολύ εύκολο plugin που ονομάζεται PTB  και μπορει να σας κάνει την ζωή εύκολη.

Εάν όμως προτιμάτε ποιο παραδοσιακό τρόπο τότε δείτε τον παρακάτω κώδικα που πρέπει να βάλετε στο functions.php

 

//Δημιουργια του custom post type με όνομα seminars
function seminar_register() {
    $labels = array(
        'name' => _x('seminars', 'post type general name'),
        'singular_name' => _x('seminar', 'post type singular name'),
        'add_new' => _x('Newr', 'portfolio item'),
        'add_new_item' => __('Add new seminar'),
        'edit_item' => __('Edit seminar'),
        'new_item' => __('New seminar'),
        'view_item' => __(View seminar'),
        'search_items' => __('Search for seminars'),
        'not_found' =>  __('Not found'),
        'not_found_in_trash' => __('Not found in trash'),
        'parent_item_colon' => ''
    );
    $args = array(
        'labels' => $labels,
        'public' => true,
        'publicly_queryable' => true,
        'show_ui' => true,
        'query_var' => true,
        'rewrite' => true,
        'capability_type' => 'post',
        'hierarchical' => false,
        'menu_position' => null,
        'supports' => array('title','editor','thumbnail'),
        'taxonomies' => array('category', 'post_tag', 'customtaxonomy')
      );
    register_post_type( 'seminar' , $args );
}
add_action('init', 'seminar_register');
//end creating custom post type\

Αυτο θα σας εμφανίσει στο αριστερο μενου του διαχειριστή ενα νέο υπομενου με όνομα Seminars

 Στον κώδικα θα δείτε στην γραμμή taxonomies τα εξής

'taxonomies' => array('category', 'post_tag', 'customtaxonomy')

εδώ δηλώνω τι έξτρα taxonomies θελω να εχει το custom post type . Βλέπετε μια τιμή customtaxonomy όπου ειναι μια τυαία που έβαλα εγώ. Θα μπορούσε ας πουμέ να λέει ότι θέλουμε πχ εισηγητες. Οτι και να βάλω εκεί θα πρέπει να έχουμε ήδη δηλώσει το taxonomy.
Αυτο γίνεται με 2 τρόπους. Είτε με χρήση Plugin
Simple Taxonomy WordPress plugin
create-taxnomy-screen


Ο δεύτερος τρόπος είναι με κώδικα πάλι στην σελίδα του functions.php
ευτηχώς εδώ https://generatewp.com/taxonomy/ υπάρχει ενα εργαλείο που μας κάνει την ζωη έυκολη!


πχ δημιουργια ενός taxonomy με όνομα Κατηγορία Σεμιναρίων που αφορά τα custom post types με όνομα Seminars

// Register Custom Taxonomy
function categoryofseminars() {
    $labels = array(
        'name'                       => _x( 'Κατηγορίες', 'Taxonomy General Name', 'text_domain' ),
        'singular_name'              => _x( 'Κατηγορία', 'Taxonomy Singular Name', 'text_domain' ),
        'menu_name'                  => __( 'Κατηγορία σεμιναρίου', 'text_domain' ),
        'all_items'                  => __( 'All Items', 'text_domain' ),
        'parent_item'                => __( 'Parent Item', 'text_domain' ),
        'parent_item_colon'          => __( 'Parent Item:', 'text_domain' ),
        'new_item_name'              => __( 'New Item Name', 'text_domain' ),
        'add_new_item'               => __( 'Add New Item', 'text_domain' ),
        'edit_item'                  => __( 'Edit Item', 'text_domain' ),
        'update_item'                => __( 'Update Item', 'text_domain' ),
        'view_item'                  => __( 'View Item', 'text_domain' ),
        'separate_items_with_commas' => __( 'Separate items with commas', 'text_domain' ),
        'add_or_remove_items'        => __( 'Add or remove items', 'text_domain' ),
        'choose_from_most_used'      => __( 'Choose from the most used', 'text_domain' ),
        'popular_items'              => __( 'Popular Items', 'text_domain' ),
        'search_items'               => __( 'Search Items', 'text_domain' ),
        'not_found'                  => __( 'Not Found', 'text_domain' ),
        'no_terms'                   => __( 'No items', 'text_domain' ),
        'items_list'                 => __( 'Items list', 'text_domain' ),
        'items_list_navigation'      => __( 'Items list navigation', 'text_domain' ),
    );
    $args = array(
        'labels'                     => $labels,
        'hierarchical'               => true,
        'public'                     => true,
        'show_ui'                    => true,
        'show_admin_column'          => true,
        'show_in_nav_menus'          => true,
        'show_tagcloud'              => true,
    );
    register_taxonomy( 'categoryof', array( 'seminars' ), $args );
}
add_action( 'init', 'categoryofseminars', 0 );

Διαβάζουμε. Ενημερωνόμαστε. Ψαχνόμαστε. Πινουμε πολλούς καφέδες και συζητάμε.

διαφήμιση google adwords