Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή ιστοσελίδων
Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Όχι από αυτές που κυκλοφορούν , αλλά από τις άλλες τις καλές ......
More detail
Διαφήμιση Google Adwords Διαφήμιση Google Adwords
Την φτιάξατε την ιστοσελίδα. Αρκεί να μπαίνετε μόνο εσείς ; Πως θα την δουν οι υπόλοιποι; ...
More detail
Φιλοξενία ιστοσελίδων Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπερσύχρονοι servers , σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά datacenters με 99.95% uptime και κα...
More detail

virtualmin , connect php with microsoft sql server - mssql

I spend a lot of hours in order to find a way to connect with php to a remote microsoft  sql server.

Finally i manage to do that

First instal EPEL repository

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

sudo rpm -Uvh epel-release-6*.rpm

then install mssql.so

yum install php-mssql

restart apache

/etc/init.d/httpd restart

put this in a file for example phpinfo.php and check if the module is on. Check on additional .ini files parsed for mssql.ini

<?php
phpinfo();
?>

then put this code in the file that you want to connect

//----database connect
$server = "mssqlserver_domain_or_ip";
$user = "mssqluser";
$pass = "password";
$database = "databasefrommssql";

ini_set('mssql.charset', 'UTF-8');
$dbhandle = mssql_connect($server, $user, $pass)
  or die("Couldn't connect to SQL Server on $server");

$selected = mssql_select_db($database, $dbhandle)
  or die("Couldn't open database $database");

 


Διαβάζουμε. Ενημερωνόμαστε. Ψαχνόμαστε. Πινουμε πολλούς καφέδες και συζητάμε.

διαφήμιση google adwords